Nazca Team

Jorge Soto

Fay Christodoulou

Alejandro Tocigl

Alberto Tawil

Alejandro Maza

Keiran Olivares Whitaker

Diego Ballesteros

Diego Creel

Laks Srini